Truyện Gay

[Truyện] Số 10 Phố Yên Đại Tà - Phiên Ngoại (2010)
Hàng Hàng cảm thấy mỹ mãn ăn một tô mỳ lớn, theo lý có thể thỏa mãn mà đi thả mình lên giường, nhưng không biết làm sao, anh bạn Lương Trạch này khuya như vậy rồi mà còn chưa chịu về. Hàng Hàng đưa mắt nhìn điện thoại, hai giờ ba phút sáng. Gọi cho Lương Trạch, vẫn là không ai nghe máy.